User Tools

Site Tools


04184-boa-vista-do-ramos-la-gi

Boa Vista do Ramos là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 2586,83 km², dân số năm 2007 là 13120 người, mật độ 5,07 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04184-boa-vista-do-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)