User Tools

Site Tools


04177-boa-viagem-la-gi

Boa Viagem là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2836,774 km², dân số năm 2007 là 51792 người, mật độ 18,26 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
04177-boa-viagem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)