User Tools

Site Tools


04176-boa-ventura-la-gi

Boa Ventura là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 132,136 km², dân số năm 2007 là 7045 người, mật độ 53,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04176-boa-ventura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)