User Tools

Site Tools


04162-blumenau-la-gi

Blumenau là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 519,837 km², dân số năm 2007 là 292972 người, mật độ 574,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04162-blumenau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)