User Tools

Site Tools


04149-blommersia-la-gi

Mantidactylus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Mantellidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  • Blommersia angolafa Andreone, Rosa, Noël, Crottini, Vences & Raxworthy, 2010
  • Blommersia blommersae (Guibé, 1975)
  • Blommersia dejongi Vences, Köhler, Pabjian & Glaw, 2010
  • Blommersia domerguei (Guibé, 1974)
  • Blommersia galani Vences, Köhler, Pabjian & Glaw, 2010
  • Blommersia grandisonae (Guibé, 1974)
  • Blommersia kely (Glaw & Vences, 1994)
  • Blommersia sarotra (Glaw & Vences, 2002)
  • Blommersia variabilis Pabijan, Gehring, Köhler, Glaw & Vences, 2011
  • Blommersia wittei (Guibé, 1974)
04149-blommersia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)