User Tools

Site Tools


04058-bigua-u-la-gi

Biguaçu là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 325 km², dân số năm 2007 là 53499 người, mật độ 164,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04058-bigua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)