User Tools

Site Tools


04021-bezerros-la-gi

Bezerros là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 492,56 km², dân số năm 2007 là 56518 người, mật độ 114,74 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04021-bezerros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)