User Tools

Site Tools


04004-bet-nia-do-piau-la-gi

Betânia do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1092,305 km², dân số năm 2007 là 9333 người, mật độ 8,54 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
04004-bet-nia-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)