User Tools

Site Tools


03997-bertol-nia-la-gi

Bertolínia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1225,168 km², dân số năm 2007 là 5296 người, mật độ 4,32 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03997-bertol-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)