User Tools

Site Tools


03989-bernardino-batista-la-gi

Bernardino Batista là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 50,628 km², dân số năm 2007 là 2818 người, mật độ 55,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03989-bernardino-batista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)