User Tools

Site Tools


03941-benedito-novo-la-gi

Benedito Novo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 385,402 km², dân số năm 2007 là 9841 người, mật độ 24,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03941-benedito-novo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)