User Tools

Site Tools


03903-belo-oriente-la-gi

Belo Oriente là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 336,012 km², dân số năm 2007 là 21369 người, mật độ 64,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03903-belo-oriente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)