User Tools

Site Tools


03901-belo-jardim-la-gi

Belo Jardim là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 653,6 km², dân số năm 2007 là 70310 người, mật độ 107,57 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03901-belo-jardim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)