User Tools

Site Tools


03874-bela-vista-la-gi

Bela Vista là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 4895,543 km², dân số năm 2007 là 22912 người, mật độ 4,68 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03874-bela-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)