User Tools

Site Tools


03873-bela-vista-do-toldo-la-gi

Bela Vista do Toldo là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 534,618 km², dân số năm 2007 là 5718 người, mật độ 10,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03873-bela-vista-do-toldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)