User Tools

Site Tools


03872-bela-vista-do-piau-la-gi

Bela Vista do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 312,361 km², dân số năm 2007 là 3346 người, mật độ 10,71 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03872-bela-vista-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)