User Tools

Site Tools


03869-bela-vista-de-minas-la-gi

Bela Vista de Minas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 108,606 km², dân số năm 2007 là 9968 người, mật độ 92,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03869-bela-vista-de-minas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)