User Tools

Site Tools


03868-bela-vista-de-goi-s-la-gi

Bela Vista de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1280,9 km², dân số năm 2007 là 22043 người, mật độ 17,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03868-bela-vista-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)