User Tools

Site Tools


03861-bel-m-do-piau-la-gi

Belém do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,933 km², dân số năm 2007 là 2830 người, mật độ 12,81 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03861-bel-m-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)