User Tools

Site Tools


03860-bel-m-do-brejo-do-cruz-la-gi

Belém do Brejo do Cruz là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 603,038 km², dân số năm 2007 là 6176 người, mật độ 10,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03860-bel-m-do-brejo-do-cruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)