User Tools

Site Tools


03791-batrachuperus-la-gi

Batrachuperus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Hynobiidae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 7 loài và 86% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  • Batrachuperus cochranae Bản mẫu:Nr Liu, 1950
  • Batrachuperus karlschmidti Liu, 1950
  • Batrachuperus londongensis Liu e Tian, 1978
  • Batrachuperus pinchonii (David, 1872)
  • Batrachuperus taibaiensis Song, Zeng, Wu, Liu e Fu, 2001
  • Batrachuperus tibetanus Schmidt, 1925
  • Batrachuperus yenyuanensis Liu, 1950
03791-batrachuperus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)