User Tools

Site Tools


03781-bataypor-la-gi

Batayporã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1828,214 km², dân số năm 2007 là 10559 người, mật độ 5,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03781-bataypor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)