User Tools

Site Tools


03778-bataguassu-la-gi

Bataguassu là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2416,718 km², dân số năm 2007 là 18679 người, mật độ 7,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03778-bataguassu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)