User Tools

Site Tools


03753-barroso-la-gi

Barroso là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 81,726 km², dân số năm 2007 là 20093 người, mật độ 236,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03753-barroso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)