User Tools

Site Tools


03751-barroquinha-la-gi

Barroquinha là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 383,426 km², dân số năm 2007 là 14809 người, mật độ 38,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03751-barroquinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)