User Tools

Site Tools


03745-barro-duro-la-gi

Barro Duro là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 131,116 km², dân số năm 2007 là 6664 người, mật độ 50,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03745-barro-duro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)