User Tools

Site Tools


03741-barreirinha-la-gi

Barreirinha là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 5750,53 km², dân số năm 2007 là 27092 người, mật độ 4,71 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03741-barreirinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)