User Tools

Site Tools


03736-barras-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03736-barras-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Barras</​b>​ là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1721,​586 km²,​ dân số năm 2007 là 43417 người, mật độ 25,22 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​30px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​45px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​60px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 2x" data-file-width="​1950"​ data-file-height="​1300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý bang Piauí, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181014173538
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.196 seconds
 +Real time usage: 0.247 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2587/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13523/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2172/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 217.071 ​     1 -total
 + ​92.36% ​ 200.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​58.70% ​ 127.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.89% ​  ​25.801 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 + ​11.36% ​  ​24.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 + ​10.61% ​  ​23.025 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.83%   ​14.819 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  5.81%   ​12.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.65%   ​12.269 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Piau&​iacute;​
 +  5.63%   ​12.228 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7889;​i_&#​273;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1346877-0!canonical and timestamp 20181014173538 and revision id 26109412
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
03736-barras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)