User Tools

Site Tools


03736-barras-la-gi

Barras là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1721,586 km², dân số năm 2007 là 43417 người, mật độ 25,22 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03736-barras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)