User Tools

Site Tools


03732-barra-velha-la-gi

Barra Velha là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 140,16 km², dân số năm 2007 là 18575 người, mật độ 137,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03732-barra-velha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)