User Tools

Site Tools


03730-barra-longa-la-gi

Barra Longa là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 386,101 km², dân số năm 2007 là 6965 người, mật độ 17 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03730-barra-longa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)