User Tools

Site Tools


03727-barra-do-rocha-la-gi

Barra do Rocha là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 192,556 km², dân số năm 2007 là 6347 người, mật độ 32,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03727-barra-do-rocha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)