User Tools

Site Tools


03719-barra-do-gar-as-la-gi

Barra do Garças là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 9141,841 km², dân số năm 2007 là 53243 người, mật độ 5,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03719-barra-do-gar-as-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)