User Tools

Site Tools


03717-barra-do-cho-a-la-gi

Barra do Choça là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 778,34 km², dân số năm 2007 là 32445 người, mật độ 41,69 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03717-barra-do-cho-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)