User Tools

Site Tools


03716-barra-do-bugres-la-gi

Barra do Bugres là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 7228,902 km², dân số năm 2007 là 32479 người, mật độ 4,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03716-barra-do-bugres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)