User Tools

Site Tools


03715-barra-de-santo-ant-nio-la-gi

Barra de Santo Antônio là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 138,6 km², dân số năm 2007 là 13366 người, mật độ 96,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03715-barra-de-santo-ant-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)