User Tools

Site Tools


03714-barra-de-santana-la-gi

Barra de Santana là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 369,29 km², dân số năm 2007 là 8463 người, mật độ 22,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03714-barra-de-santana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)