User Tools

Site Tools


03713-barra-de-santa-rosa-la-gi

Barra de Santa Rosa là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 825,097 km², dân số năm 2007 là 12140 người, mật độ 14,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03713-barra-de-santa-rosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)