User Tools

Site Tools


03710-barra-de-guabiraba-la-gi

Barra de Guabiraba là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 118,14 km², dân số năm 2007 là 13900 người, mật độ 117,66 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03710-barra-de-guabiraba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)