User Tools

Site Tools


03709-barra-da-estiva-la-gi

Barra da Estiva là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1401,98 km², dân số năm 2007 là 20606 người, mật độ 14,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03709-barra-da-estiva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)