User Tools

Site Tools


03707-barra-bonita-la-gi

Barra Bonita là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 93,469 km², dân số năm 2007 là 2064 người, mật độ 20,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03707-barra-bonita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)