User Tools

Site Tools


03695-barcelos-amazonas-la-gi

Barcelos là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 122475,73 km², dân số năm 2007 là 24264 người, mật độ 0,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03695-barcelos-amazonas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)