User Tools

Site Tools


03694-barcarena-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03694-barcarena-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Barcarena</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Đô thị  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Bandeira barcarena.gif"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​a/​ae/​Bandeira_barcarena.gif"​ width="​250"​ height="​160"​ data-file-width="​150"​ data-file-height="​96"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Barcarena"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png/​100px-Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png"​ width="​100"​ height="​57"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png/​150px-Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png/​200px-Flag_of_Barcarena_-_PA_-_Brazil.png 2x" data-file-width="​398"​ data-file-height="​226"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Para Municip Barcarena.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Para_Municip_Barcarena.svg/​250px-Para_Municip_Barcarena.svg.png"​ width="​250"​ height="​242"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Para_Municip_Barcarena.svg/​375px-Para_Municip_Barcarena.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Para_Municip_Barcarena.svg/​500px-Para_Municip_Barcarena.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​990"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Barcarena trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​50.837%;​left:​36.493%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Barcarena"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Barcarena"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px">​Barcarena</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Brasil</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/>​ </​span>​Brasil</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Pará</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng thuộc bang</​th><​td>​
 +Metropolitana de Belém</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tiểu vùng</​th><​td>​
 +Belém</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.310.325 km<​sup>​2</​sup>​ (505.919 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2007)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +84.566</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +64.54/​km<​sup>​2</​sup>​ (167.2/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +BRT (UTC-3)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +91 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Barcarena</​b>​ là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1310,​325 km²,​ dân số năm 2007 là 84566 người, mật độ 64,54 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Cơ sở dữ liệu các đô thị của Brasil</​li>​
 +<​li>​Inwonertallen 2009</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Bandeira_do_Par%C3%A1.svg/​30px-Bandeira_do_Par%C3%A1.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Bandeira_do_Par%C3%A1.svg/​45px-Bandeira_do_Par%C3%A1.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Bandeira_do_Par%C3%A1.svg/​60px-Bandeira_do_Par%C3%A1.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bang Pará, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181015024929
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.343 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2957/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22506/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2792/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.080/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.33 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 299.999 ​     1 -total
 + ​93.65% ​ 280.940 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​64.05% ​ 192.157 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.08%   ​24.226 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.51%   ​22.536 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.17%   ​21.498 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.88%   ​20.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.93%   ​14.791 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  4.78%   ​14.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Par&​aacute;​
 +  4.37%   ​13.110 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1346006-0!canonical and timestamp 20181015024929 and revision id 15206379
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
03694-barcarena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)