User Tools

Site Tools


03687-barbacena-la-gi

Barbacena là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 788 km², dân số năm 2007 là 124601 người, mật độ 158,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03687-barbacena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)