User Tools

Site Tools


03674-bar-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03674-bar-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Bar</​b> ​ có thể đề cập đến:
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​Bar (sông), Pháp</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Corrèze, Pháp</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Meuse, Pháp, cựu chỗ của Counts và Dukes của Bar</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Razavi Khorasan, Iran</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Montenegro, một thị trấn ven biển ở Montenegro</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Tây Tạng</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Ukraina</​li>​
 +<​li>​Bar,​ Hungary</​li>​
 +<​li>​Bar,​ một công tước lịch sử của cả hai Thánh chế La Mã và hoàng gia Pháp</​li></​ul>​
 +<​ul><​li>​Bar Refaeli (sinh 1985), người mẫu Israel</​li>​
 +<​li>​Ellen Bar, nghệ sĩ độc tấu Thành phố New York</​li>​
 +<​li>​Moshe Bar (nhà phát minh) (sinh năm 1971), nhà công nghệ, tác giả, chủ đầu tư và nhà doanh nghiệp Israel</​li>​
 +<​li>​Moshe Bar (nhà thần kinh học), nhà thần kinh học, phó giáo sư tâm thần học và X quang, và giám đốc của phòng thí nghiệm khoa học thần kinh nhận thức tại Trường Y Harvard</​li>​
 +<​li>​Shirley Temple Bar, Dublin, Ireland</​li>​
 +<​li>​Haim Bar (sinh 1954), cầu thủ bóng đá Israel</​li>​
 +<​li>​Amos Bar (1931-2011),​ tác gia, giáo viên, và biên tập viên Israel</​li>​
 +<​li>​Israel Bar (1912-1966),​ bị kết tội là gián điệp của Israel vào năm 1961</​li>​
 +<​li>​Walter Bar (sinh 1938), tay kiếm Thụy Sĩ</​li>​
 +<​li>​Shlomo Bar (sinh năm 1943), nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, và nhà hoạt động xã hội Israel</​li>​
 +<​li>​Alon Bar (sinh 1966), nhà làm phim Mỹ / Israel</​li>​
 +<​li>​Sergiu Bar (sinh 1980), cầu thủ bóng đá Romania</​li>​
 +<​li>​Zvi Bar (sinh 1935)</​li>​
 +<​li>​Noma Bar (sinh 1973), Thiết kế đồ họa</​li>​
 +<​li>​Bar,​ chỉ họ cha trong gia đình tiền tố trong tiếng Aram, tiếng Do Thái</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181011095836
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.092 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1632/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3034/​2097152 bytes
 +Template argument size: 603/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 873 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​75.225 ​     1 -total
 + ​75.57% ​  ​56.851 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​42.93% ​  ​32.292 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​28.10% ​  ​21.142 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​24.23% ​  ​18.224 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Refer
 + ​24.12% ​  ​18.141 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​21.45% ​  ​16.135 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 + ​18.25% ​  ​13.727 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 + ​10.74% ​   8.083      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 +  6.35%    4.773      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trim
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338456-0!canonical and timestamp 20181011095836 and revision id 32228244
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
03674-bar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)