User Tools

Site Tools


03660-banknetvn-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03660-banknetvn-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Banknetvn</​b>​ là tên viết tắt của <​i><​b>​Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính Quốc gia Việt Nam</​b></​i>​ được thành lập ngày 09 tháng 07 năm 2004 với sự tham gia góp vốn của 8 cổ đông sáng lập gồm 7 ngân hàng hàng đầu Việt Nam và Công ty Điện toán và Truyền số liệu.
 +</​p><​p>​Banknetvn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép Hoạt động dịch vụ thanh toán số 06/NHNN-GP ngày 09/07/2004, cho phép Công ty được hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ thanh toán liên quan đến việc phát hành, chấp thuận, thanh toán thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán và các hoạt động khác có liên quan.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Năm 2009, Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng trung tâm thẻ thống nhất Quốc gia, trong đó Banknetvn được chọn làm hạt nhân với mục tiêu là kết nối các hệ thống thanh toán thẻ và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Để thực hiện mục tiêu trên, ngày 01/04/2010, Ngân hàng Nhà nước đại diện cho Nhà nước chính thức góp vốn vào Banknetvn và trở thành cổ đông lớn nhất của Banknetvn
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li>​Chuyển mạch thẻ nội địa</​li>​
 +<​li>​Kết nối đa quốc gia</​li>​
 +<​li>​Cổng thanh toán trực tuyến</​li>​
 +<​li>​Chuyển khoản liên ngân hàng</​li>​
 +<​li>​Thanh toán hóa đơn điện tử</​li>​
 +<​li>​Nạp tiền điện thoại</​li>​
 +<​li>​Tin nhắn thương hiệu</​li></​ul>​
 +<p>1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (VBARD)
 +</​p><​p>​2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
 +</​p><​p>​3. Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB)
 +</​p><​p>​4. Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)
 +</​p><​p>​5. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
 +</​p><​p>​6. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (SACOMBANK)
 +</​p><​p>​7. Ngân hàng TMCP Đông Á (EAB)
 +</​p><​p>​8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (SAIGONBANK)
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181010151741
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.016 seconds
 +Real time usage: 0.023 seconds
 +Preprocessor visited node count: 67/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 147/2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 934/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   6.924      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +100.00% ​   6.924      1 -total
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1330871-0!canonical and timestamp 20181010151741 and revision id 26054560
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
03660-banknetvn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)