User Tools

Site Tools


03646-bandeirantes-la-gi

Bandeirantes là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3115,514 km², dân số năm 2007 là 5843 người, mật độ 1,88 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03646-bandeirantes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)