User Tools

Site Tools


03643-bandeira-do-sul-la-gi

Bandeira do Sul là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 46,917 km², dân số năm 2007 là 5106 người, mật độ 117 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03643-bandeira-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)