User Tools

Site Tools


03637-bananeiras-la-gi

Bananeiras là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 257,981 km², dân số năm 2007 là 20660 người, mật độ 80,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03637-bananeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)