User Tools

Site Tools


03636-banabui-la-gi

Banabuiú là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1079,987 km², dân số năm 2007 là 16431 người, mật độ 15,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03636-banabui-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)